Na podlagi 99. clena zakona o upravi (Uradni list RS, st. 67/94, 20/95, 29/95 - odl. US) in 27. ter 63. clena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, st. 35/97 in st. 45/97 - odl. US) izdaja minister za promet in zveze
 
 

PRAVILNIK 
o vrstah amaterskih radijskih postaj in tehnicnih pogojih za njihovo uporabo

 
 
 
 

I. UVODNE DOLOCBE

1. èlen
(vsebina pravilnika)


Ta pravilnik predpisuje vrste amaterskih radijskih postaj in tehniène pogoje za njihovo uporabo, podlago za sestavljanje in uporabo znakov za identifikacijo ter uporabo slogov in postopkov v amaterskem radijskem prometu.

 Doloèbe tega pravilnika se ne nana¹ajo na tehniène pogoje za uporabo amaterskih radijskih postaj za amaterske radijske zveze ob nesreèah in nevarnostih ter amaterske radijske zveze za druge osebe.

2. èlen
(pojmi)


V tem pravilniku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:

1. Radioamaterska dejavnost je radiokomunikacijska dejavnost, namenjena za samoizobra¾evanje, medsebojno komuniciranje in tehnièno raziskovanje, ki jo opravljajo radioamaterji izkljuèno iz osebnih nagibov, brez gmotnih koristi in imajo za to opravljen predpisani izpit.

 2. Satelitska radioamaterska dejavnost je radiokomunikacijska dejavnost, ki uporablja vesoljske postaje na zemeljskih satelitih v iste namene kot radioamaterska dejavnost.

 3. Radijska postaja je eden ali veè oddajnikov ali sprejemnikov ali kombinacija oddajnikov in sprejemnikov z eno ali veè antenami in drugo pripadajoèo opremo, potrebnimi na enem mestu za opravljanje radiokomunikacijskih dejavnosti.

 4. Amaterska radijska postaja je radijska postaja v radioamaterski oziroma satelitski radioamaterski dejavnosti.

 5. Amaterska sprejemno-oddajna radijska postaja je amaterska radijska postaja, ki oddaja oziroma sprejema radijske signale za medsebojno komuniciranje radioamaterjev.

6. Amaterska radijska postaja-repetitor je amaterska radijska postaja, ki avtomatièno hkrati sprejema in oddaja radijske signale drugih amaterskih radijskih postaj, s katerimi radioamaterji medsebojno komunicirajo.

 7. Amaterska radijska postaja-radijski svetilnik je amaterska radijska postaja, ki oddaja posebne radijske signale za raziskavo raz¹irjanja radijskih valov in za druge tehniène raziskave.

 8. Amaterska radijska postaja za radiogoniometriranje je amaterska radijska postaja, ki oddaja posebne radijske signale za amatersko radiogoniometriranje.

 9. Amaterski satelit je umetni Zemljin satelit, ki nosi amatersko radijsko postajo.

10. Amaterska radijska zveza je radijska zveza med amaterskimi radijskimi postajami.

 11. Amaterska satelitska zveza je radijska zveza med amaterskimi radijskimi postajami prek amaterskega satelita.

 12. Amaterska vesoljska radijska zveza je amaterska radijska zveza prek satelitov ali drugih objektov v vesolju.

 13. Amaterska radijska zveza ob nesreèah in nevarnostih je amaterska radijska zveza, ki se vzpostavi za varovanje èlovekovega ¾ivljenja ali lastnine.

 14. Amaterska radijska zveza za druge osebe je amaterska radijska zveza, ki se vzpostavi za potrebe obrambe, dru¾benokoristne in èlovekoljubne potrebe.

 15. Tehniène raziskave so uporaba amaterske radijske postaje za raziskave odbojev radijskih valov od objektov v vesolju, raz¹irjanja radijskih valov in posebnih tehnik prenosa.

 16. Amaterski frekvenèni pas je radiofrekvenèni pas, namenjen radioamaterski oziroma satelitski radioamaterski dejavnosti na primarni ali sekundarni podlagi.

 17. Temenska ovojnièna moè oddajnika je povpreèna moè, s katero oddajnik pri normalnem delovanju napaja antenski vod v èasu ene radiofrekvenène periode pri najveèji amplitudi modulacijske ovojnice.

 18. Efektivna sevana moè v dani smeri je zmno¾ek moèi, ki se dovaja anteni, in njenega dobitka v opazovani smeri glede na polvalni dipol.

19. Digimode je pojem, ki vkljuèuje vse tovrstne naèine oddaje (RTTY, AMTOR, PACTOR, CLOVER, ASCII, PACKET ipd.).

 20. Phone je pojem, ki vkljuèuje vse govorne naèine oddaje.

 21. Ozkopasovni naèini dela pomenijo naèine oddajanja, ki ne zasedajo pasovnih ¹irin, veèjih kot 6 kHz (CW, SSB, AM, RTTY, SSTV, FAX ipd.).

 22. Amaterski operater je radioamater, ki ima opravljen predpisani izpit in radijsko dovoljenje za uporabo amaterske radijske postaje.

 23. Radioamatersko dru¹tvo je po predpisih registrirano dru¹tvo radioamaterjev.

24. Radioamaterska organizacija je po predpisih registrirana zveza radioamaterskih dru¹tev, ki zastopa njihove skupne interese doma in v tujini ter je èlanica mednarodne radioamaterske organizacije IARU (International Amateur Radio Union).
 
 

II. VRSTE AMATERSKIH RADIJSKIH POSTAJ

3. èlen
(vrste amaterskih radijskih postaj)


Amaterske radijske postaje so:

1. amaterske sprejemno-oddajne radijske postaje, ki jih postavijo radioamaterji, radioamaterska dru¹tva ali radioamaterska organizacija;

 2. amaterske radijske postaje-repetitorji, ki jih postavi radioamaterska organizacija na podlagi doloèenih naèrtov;

3. amaterske radijske postaje-radijski svetilniki, ki jih postavi radioamaterska organizacija na podlagi doloèenih naèrtov;

 4. amaterske radijske postaje za radiogoniometriranje, ki jih postavijo radioamaterska dru¹tva ali radioamaterska organizacija za priprave in izvedbo tekmovanj v amaterskem radiogoniometriranju.

III. TEHNIÈNI POGOJI ZA UPORABO AMATERSKIH RADIJSKIH POSTAJ

4. èlen
(amaterski frekvenèni pasovi, nazivi in kategorije radijskih storitev)


V tabeli ¹t. 1 so po nazivih podani amaterski frekvenèni pasovi, njihova notranja delitev, nazivi radiokomunikacijskih storitev oziroma dejavnosti in kategorije radijskih storitev:

TABELA ©T. 1
Naziv
amaterskega
frekvenènega 
pasu
Amaterski
frekvenèni 
pas
Notranja delitev
amaterskega 
frekvenènega pasu
Naziv
radiokomunikacijske 
storitve oziroma 
dejavnosti
Kategorija
radijske
storitve
Opomba
1 2 3 4 5 6
135 kHz 135,7-137,8 kHz 135,7-137,8 kHz radioamaterska sekundarna 1.
1,8 MHz 1810-2000 kHz 1810-1850 kHz radioamaterska primarna 2.
1850-2000 kHz radioamaterska sekundarna 2.
3,5 MHz 3500-3800 kHz 3500-3800 kHz radioamaterska primarna 3.4.
7 MHz  7000-7100 kHz 7000-7100 kHz radioamaterska primarna 4.5.
satelitska radioamaterska primarna 4.5.
10 MHz 10100-10150 kHz 10100-10150 kHz radioamaterska sekundarna 4.6.
14 MHz 14000-14350 kHz 14000-14250 kHz radioamaterska primarna 4.
satelitska radioamaterska primarna 4.
14250-14350 kHz radioamaterska primarna 4.7.
18 MHz 18068-18168 kHz 18068-18168 kHz radioamaterska primarna 4.
satelitska radioamaterska primarna 4.
21 MHz 21000-21450 kHz 21000-21450 kHz radioamaterska primarna 4.
satelitska radioamaterska primarna 4.
24 MHz 24890-24990 kHz 24890-24990 kHz radioamaterska primarna 4.
satelitska radioamaterska primarna 4.
28 MHz 28-29,7 MHz 28-29,7 MHz radioamaterska primarna
satelitska radioamaterska primarna
40 MHz 40,66-40,7 MHz 40,66-40,7 MHz radioamaterska sekundarna 29.30.31.
50 MHz 50-52 MHz 50-52 MHz radioamaterska primarna 34.
70 MHz 70-70,45 MHz 70-70,45 MHz radioamaterska sekundarna 32.
144 MHz 144-146 MHz 144-146 MHz radioamaterska primarna 4.
satelitska radioamaterska primarna 4.
432 MHz 432-438 MHz 432-438 MHz radioamaterska primarna 8.10.
435-438 MHz satelitska radioamaterska primarna 9.
1,2 GHz 1240-1300 MHz 1240-1260 MHz radioamaterska sekundarna 11.
1260-1270 MHz satelitska radioamaterska sekundarna 9.12.
1260-1300 MHz radioamaterska sekundarna 12.
2,3 GHz 2300-2450 MHz 2300-2450 MHz radioamaterska sekundarna 13.14.
2400-2450 MHz satelitska radioamaterska sekundarna 9.14.
3,4 GHz 3400-3410 MHz 3400-3410 MHz radioamaterska sekundarna 33.
5,6 GHz 5650-5850 MHz 5650-5670 MHz satelitska radioamaterska sekundarna 9.15.
5650-5725 MHz radioamaterska sekundarna 15.
5725-5850 MHz radioamaterska sekundarna 16.18.
5830-5850 MHz satelitska radioamaterska sekundarna 16.17.18.
10 GHz 10-10,5 GHz 10-10,45 GHz radioamaterska sekundarna 19.21.
10,45-10,5 GHz radioamaterska sekundarna 20.
satelitska radioamaterska sekundarna 20.
24 GHz 24-24,25 GHz 24-24,05 GHz radioamaterska primarna 22.
satelitska radioamaterska primarna 22.
24,05-24,25 GHz radioamaterska sekundarna 22.23.
47 GHz 47-47,2 GHz 47-47,2 GHz radioamaterska primarna
satelitska radioamaterska primarna
75 GHz 75,5-81 GHz 75,5-76 GHz radioamaterska primarna
satelitska radioamaterska primarna
76-81 GHz radioamaterska sekundarna 24.
satelitska radioamaterska sekundarna 24.
120 GHz 119,98-120,02 GHz 119,98-120,02 GHz radioamaterska sekundarna 25.
142 GHz 142-149 GHz 142-144 GHz radioamaterska primarna
satelitska radioamaterska primarna
144-149 GHz radioamaterska sekundarna 26.27.
satelitska radioamaterska sekundarna 26.27.
241 GHz 241-250 GHz 241-248 GHz radioamaterska sekundarna 26.28.
satelitska radioamaterska sekundarna 26.28.
248-250 GHz radioamaterska primarna
satelitska radioamaterska primarna

Opombe:

1. Frekvenèni pas 135,7 - 137,8 kHz je namenjen tudi pomorski mobilni storitvi in fiksni storitvi na primarni podlagi.

 2. Frekvenèna pasova 1810 - 1830 kHz in 1850 - 2000 kHz sta v nekaterih dr¾avah namenjena tudi fiksni storitvi in mobilni storitvi na primarni podlagi, razen zrakoplovni mobilni storitvi.

 3. Frekvenèni pas 3500 - 3800 kHz je namenjen tudi fiksni storitvi in mobilni storitvi na primarni podlagi, razen zrakoplovni mobilni storitvi.

 4. Frekvence, namenjene radioamaterski dejavnosti v frekvenènih pasovih 3,5 MHz, 7 MHz, 10 MHz, 14 MHz, 18 MHz, 21 MHz, 24 MHz in 144 MHz, uporabljajo ob nesreèah in nevarnostih tudi neamaterske radijske postaje.

 5. Frekvenèni pas 7000 - 7050 kHz je v nekaterih dr¾avah namenjen tudi fiksni storitvi na primarni podlagi.

 6. Frekvenèni pas 10100 - 10150 kHz je namenjen tudi fiksni storitvi na primarni podlagi.

 7. Frekvenèni pas 14250 - 14350 kHz je v nekaterih dr¾avah namenjen tudi fiksni storitvi na primarni podlagi.

 8. Frekvenèni pas 433,05 - 434,79 MHz je namenjen tudi kopenski mobilni storitvi na sekundarni podlagi.

 9. V frekvenènih pasovih 435 - 438 MHz, 1260 - 1270 MHz, 2400 - 2450 MHz in 5650 - 5670 MHz je dovoljena satelitska radioamaterska dejavnost, èe ne povzroèa ¹kodljivih motenj drugim storitvam, ne more pa zahtevati za¹èite pred ¹kodljivimi motnjami drugih storitev, ki so razporejene v teh pasovih. Uporaba frekvenènih pasov 1260 - 1270 MHz in 5650 - 5670 MHz v satelitski radioamaterski dejavnosti je omejena na smer Zemlja - vesolje.

 10. Frekvenèni pas 433,05 - 434,79 MHz (sredi¹èna frekvenca 433,92 MHz) je namenjen tudi za industrijsko, znanstveno in medicinsko uporabo. Storitve, razporejene v tem frekvenènem pasu, se morajo sprijazniti s ¹kodljivimi motnjami, ki jih utegne povzroèiti omenjena uporaba.

 11. Frekvenèni pas 1240 - 1260 MHz je namenjen tudi radiolokacijski, radionavigacijski na primarni podlagi ter satelitski radionavigacijski storitvi (vesolje - Zemlja) na sekundarni podlagi.

 12. Frekvenèni pas 1260 - 1300 MHz je namenjen tudi radiolokacijski in radionavigacijski storitvi na primarni podlagi.

 13. Frekvenèni pas 2300 - 2450 MHz je namenjen tudi fiksni in mobilni storitvi na primarni podlagi ter radiolokacijski storitvi na sekundarni podlagi.

 14. Frekvenèni pas 2400 - 2500 MHz (sredi¹èna frekvenca 2450 MHz) je doloèen za industrijsko, znanstveno in medicinsko uporabo. Storitve, razporejene v tem frekvenènem pasu, se morajo sprijazniti s ¹kodljivimi motnjami, ki jih utegne povzroèiti omenjena uporaba.

 15. Frekvenèni pas 5650 - 5725 MHz je namenjen tudi radiolokacijski storitvi na primarni podlagi.

 16. Frekvenèni pas 5725 - 5850 MHz je namenjen tudi satelitski fiksni storitvi (Zemlja - vesolje) in radiolokacijski storitvi na primarni podlagi ter mobilni storitvi na sekundarni podlagi.

 17. Frekvenèni pas 5830 - 5850 MHz je namenjen satelitski radioamaterski dejavnosti (vesolje - Zemlja) na sekundarni podlagi.

 18. Frekvenèni pas 5725 - 5875 MHz (sredi¹èna frekvenca 5800 MHz) je doloèen za industrijsko, znanstveno in medicinsko uporabo. Storitve, razporejene v tem frekvenènem pasu, se morajo sprijazniti s ¹kodljivimi motnjami, ki jih utegne povzroèiti omenjena uporaba.

 19. Frekvenèni pas 10 - 10,45 GHz je namenjen tudi fiksni in radiolokacijski storitvi na primarni podlagi. Frekvenèni pas 10,3 - 10,45 GHz je namenjen tudi mobilni storitvi na sekundarni podlagi.

 20. Frekvenèni pas 10,45 - 10,5 GHz je namenjen tudi fiksni in radiolokacijski storitvi na primarni podlagi ter mobilni storitvi na sekundarni podlagi.

 21. Frekvenèni pas 9975 - 10025 MHz je namenjen tudi satelitski meteorolo¹ki storitvi (za vremenske radarje) na sekundarni podlagi.

 22. Frekvenèni pas 24 - 24,25 GHz (sredi¹èna frekvenca 24,125 GHz) je doloèen za industrijsko, znanstveno in medicinsko uporabo. Storitve, razporejene v tem frekvenènem pasu, se morajo sprijazniti s ¹kodljivimi motnjami, ki jih utegne povzroèiti omenjena uporaba.

 23. Frekvenèni pas 24,05 - 24,25 GHz je namenjen tudi radiolokacijski storitvi na primarni podlagi ter satelitski storitvi za raziskovanje Zemlje (aktivno) in fiksni storitvi na sekundarni podlagi.

 24. Frekvenèni pas 76 - 81 GHz je namenjen tudi radiolokacijski storitvi na primarni podlagi. V frekvenènem pasu 78 - 79 GHz pa lahko delujejo tudi radarji na vesoljskih postajah satelitske storitve za raziskovanje Zemlje in storitve raziskovanja v vesolju na primarni podlagi.

 25. Frekvenèni pas 116 - 126 GHz je namenjen tudi satelitski storitvi za raziskovanje Zemlje (pasivno), fiksni, medsatelitski in mobilni storitvi ter storitvi za raziskovanja v vesolju (pasivno) na primarni podlagi.

 26. Frekvenèna pasova 144 - 149 GHz in 241 - 248 GHz sta namenjena tudi radiolokacijski storitvi na primarni podlagi.

 27. Frekvenèni pasovi 144,68 - 144,98 GHz, 145,45 - 145,75 GHz in 146,82 - 147,12 GHz so namenjeni tudi radioastronomski storitvi na primarni podlagi.

 28. Frekvenèni pas 244 - 246 GHz (sredi¹èna frekvenca 245 GHz) je doloèen za industrijsko, znanstveno in medicinsko uporabo. Uporaba tega frekvenènega pasu za ta namen je vezana na posebne pogoje, predpisane z Pravilnikom o radiokomunikacijah ITU.

 29. Frekvenèni pas 40,66 - 40,7 MHz je namenjen tudi mobilni storitvi na primarni podlagi.

 30. Frekvenèni pas 40,66 - 40,7 MHz (sredi¹èna frekvenca 40,68 MHz) je doloèen za industrijsko, znanstveno in medicinsko uporabo. Storitve, razporejene v tem frekvenènem pasu, se morajo sprijazniti s ¹kodljivimi motnjami, ki jih utegne povzroèiti omenjena uporaba.

 31. Uporaba frekvenènega pasu 40,66 - 40,7 MHz v radioamaterski dejavnosti je omejena na delo amaterskih radijskih postaj-radijskih svetilnikov.

 32. Frekvenèni pas 70 - 70,45 MHz je namenjen tudi mobilni storitvi na primarni podlagi.

 33. Frekvenèni pas 3400 - 3500 MHz je namenjen tudi fiksni, satelitski fiksni (vesolje-Zemlja) in mobilni storitvi na primarni podlagi ter radiolokacijski storitvi na sekundarni podlagi.

 34. Frekvenèni pas 51 - 52 MHz je namenjen tudi kopenski mobilni storitvi na primarni podlagi.

5. èlen
(¹kodljive motnje)


Amaterske radijske postaje, ki uporabljajo frekvenène pasove iz prej¹njega èlena (TABELA 1), namenjene radioamaterski in satelitski radioamaterski dejavnosti na sekundarni podlagi, ne smejo povzroèati ¹kodljivih motenj radijskim postajam, ki te frekvenène pasove uporabljajo na primarni podlagi. Amaterske radijske postaje ne morejo zahtevati za¹èite pred ¹kodljivimi motnjami teh radijskih postaj. Amaterske radijske postaje lahko zahtevajo za¹èito pred ¹kodljivimi motnjami radijskih postaj, ki te frekvenène pasove uporabljajo na sekundarni podlagi.

6. èlen
(amaterske sprejemno-oddajne radijske postaje)


Amaterske sprejemno-oddajne postaje smejo v skladu z razredom amaterskega operaterja delovati v amaterskih frekvenènih pasovih oziroma njihovih segmentih z vrstami oddaj, ki ustrezajo namenu uporabe in maksimalnim temenskim moèem oddajnikov:

TABELA ©T. 2
Amaterski frekvenèni pas Segment
amaterskega
frekvenènega pasu
Namen uporabe
amaterskega 
frekvenènega pasu
Maks.tem.
moè (W) 
za razred 
Maks.tem.
moè (W) 
za razred 
Maks.tem.
moè (W) 
za razred 

Opombe
I. II. III.
1 2 3 4 5
135 kHz 135,7-137,8 kHz CW 1 - - 1.
1,8 MHz 1810-1838 kHz CW 300 100 -
1838-1840 kHz DIGIMODE (razen PACKET), CW 300 100 -
1840-1842 kHz  DIGIMODE (razen PACKET), PHONE, CW 300 100 -
1842-2000 kHz PHONE, CW 300 100 -
3,5 MHz 3500-3510 kHz CW 1500 300 - 2.
3500-3560 kHz CW 1500 300 - 3.
3560-3580 kHz CW 1500 300 -
3580-3590 kHz DIGIMODE, CW 1500 300 -
3590-3600 kHz DIGIMODE (priporoèen PACKET), CW 1500 300 -
3600-3620 kHz PHONE, DIGIMODE, CW 1500 300 -
3600-3650 kHz PHONE, CW 1500 300 - 4.
3650-3775 kHz PHONE, CW 1500 300 -
3700-3800 kHz PHONE, CW 1500 300 - 4.
3730-3740 kHz SSTV & FAX, PHONE, CW 1500 300 -
3775-3800 kHz PHONE, CW 1500 300 - 2.
7 MHz 7000-7035 kHz CW 1500 - -
7035-7040 kHz DIGIMODE (razen PACKET), SSTV, FAX, CW 1500 - -
7040-7045 kHz DIGIMODE (razen PACKET), SSTV, FAX, PHONE, CW
1500

-

-
7045-7100 kHz PHONE, CW 1500 - -
10MHz 10100-10140 kHz CW 300 100 - 5.
10140-10150 kHz DIGIMODE (razen PACKET), CW 300 100 - 5.
14 MHz 14000-14070 kHz CW 1500 - -
14000-14060 kHz CW 1500 - - 3.
14070-14089 kHz DIGIMODE, CW 1500 - -
14089-14099 kHz DIGIMODE (priporoèen PACKET), CW 1500 - -
14099-14101 kHz RADIJSKI SVETILNIKI - - -
14101-14112 kHz DIGIMODE (priporoèen "store-and-forward"), PHONE, SSTV, FAX, CW
1500

-

-
14112-14125 kHz PHONE, SSTV, FAX, CW 1500 - -
14125-14300 kHz PHONE, SSTV, FAX CW 1500 - - 4.6.
14300-14350 kHz PHONE, SSTV, FAX, CW 1500 - -
18 MHz 18068-18100 kHz CW 300 - - 5.
18100-18109 kHz DIGIMODE, CW 300 - - 5.
18109-18111 kHz RADIJSKI SVETILNIKI - - -
18111-18168 kHz PHONE, CW 300 - - 5.
21 MHz 21000-21080 kHz CW 1500 300 -
21080-21100 kHz DIGIMODE, CW 1500 300 -
21100-21120 kHz DIGIMODE (priporoèen PACKET), CW 1500 300 -
21120-21149 kHz CW 1500 300 -
21149-21151 kHz RADIJSKI SVETILNIKI - - -
21151-21450 kHz PHONE, SSTV, FAX, CW 1500 300 - 6.
24 MHz 24890-24920 kHz CW 300 - - 5.
24920-24929 kHz DIGIMODE, CW 300 - - 5.
24929-24931 kHz RADIJSKI SVETILNIKI - - -
24931-24990 kHz PHONE, CW 300 - - 5.
28 MHz 28000-28050 kHz CW 1500 300 -
28050-29120 kHz DIGIMODE, CW 1500 300 -
28120-28150 kHz DIGIMODE (priporoèen PACKET), CW 1500 300 -
28150-28190 kHz CW 1500 300 -
28190-28225 kHz RADIJSKI SVETILNIKI - - -
28225-29200 kHz PHONE, SSTV, FAX, CW 1500 300 - 6.
29200-29300 kHz DIGIMODE (NBFM PACKET), PHONE, SSTV, FAX, CW
1500

300

-

7.
29300-29510 kHz AMATERSKE SATELITSKE ZVEZE 
(navzdolnja povezava, "down- link")

-

-

-
29510-29700 kHz PHONE, SSTV, FAX, CW 1500 300 -
40 MHz 40,66-40,7 MHz RADIJSKI SVETILNIKI - - -
50 MHz 50,000-50,100 MHz CW, RADIJSKI SVETILNIKI 100 50 -
50,100-50,500 MHz OZKOPASOVNI NAÈINI DELA 100 50 50 11.
50,500-52,000 MHz VSI NAÈINI DELA 100 50 50 11.
70 MHz 70,000-70,030 MHz RADIJSKI SVETILNIKI - - -
70,030-70,150 MHz RADIJSKI SVETILNIKI, CW, SSB 100 50 50 11.
70,150-70,250 MHz CW, SSB 100 50 50 11.
70,250-70,300 MHz VSI NAÈINI DELA 100 50 50 11.
70,300-70,450 MHz OZKOPASOVNI NAÈINI DELA 100 50 50 11.
144 MHz  144,000-144,035 MHz SSB, CW (zveze z odbojem od Lune) 1500 100 50 11.
144,035-144,150 MHz CW 1500 100 -
144,150-144,400 MHz SSB 1500 100 50
144,400-144,490 MHz RADIJSKI SVETILNIKI - - -
144,490-144,500 MHz  za¹èitni segment - - -
144,500-144,800 MHz VSI NAÈINI DELA 300 100 50 11.
144,800-144,990 MHz DIGITALNE KOMUNIKACIJE 50 50 50
144,994-145,1935 MHz NBFM REPETITORJI
(vhodne frekvence)

50

50

50

8.
145,194-145,5935 MHz NBFM SIMPLEKS 50 50 50 9.
145,594-145,7935 MHz NBFM REPETITORJI
(izhodne frekvence) 

-

-

-

10.
145,800-146,000 MHz AMATERSKE SATELITSKE ZVEZE 50 50 50 11.
432 MHz 432,000-432,150 MHz CW 1500 100 -
432,150-432,500 MHz SSB, CW 1500 100 50 11.
432,500-432,600 MHz LINEARNI TRANSPONDERJI (vhodi) 50 50 50
432,600-432,800 MHz LINEARNI TRANSPONDERJI (izhodi) - - -
432,800-432,990 MHz RADIJSKI SVETILNIKI - - -
432,994-433,381 MHz NBFM REPETITORJI
(vhodne frekvence)

50

50

50

12.
433,394-433,581 MHz NBFM SIMPLEKS 50 50 50 13.
433,600-434,000 MHz VSI NAÈINI DELA 300 100 50 11.
434,000-434,594 MHz DIGITALNE KOMUNIKACIJE 50 50 50
434,594-434,981 MHz NBFM REPETITORJI
(izhodne frekvence)

-

-

-

14.
434,981-438,000 MHz AMATERSKE SATELITSKE ZVEZE 50 50 50 11.
1,2 GHz 1240,000-1243,250 MHz VSI NAÈINI DELA 300 100 50 11.
1243,250-1260,000 MHz ATV 300 100 50
1260,000-1270,000 MHz AMATERSKE SATELITSKE ZVEZE 50 50 50 11.
1270,000-1272,000 MHz VSI NAÈINI DELA 300 100 50 11.
1272,000-1290,994 MHz ATV 300 100 50
1290,994-1291,481 MHz NBFM REPETITORJI
(vhodne frekvence) 

50

50

50

15.
1291,494-1296,000 MHz VSI NAÈINI DELA 300 100 50 11.
1296,000-1296,150 MHz CW 300 100 -
1296,150-1296,800 MHz CW, SSB 300 100 50 11.
1296,800-1296,9875 MHz RADIJSKI SVETILNIKI - - -
1296,994-1297,481 MHz NBFM REPETITORJI
(izhodne frekvence) 

-

-

-

16.
1297,494-1297,981 MHz NBFM SIMPLEKS 50 50 50 17.
1298,000-1300,000 MHz VSI NAÈINI DELA 300 100 50 11.
2,3 GHz 2300,000-2320,000 MHz VSI NAÈINI DELA 300 100 50 11.18.
2320,000-2320,150 MHz CW 300 100 - 18.
2320,150-2320,800 MHz CW, SSB 300 100 50 11. 18.
2320,800-2321,000 MHz RADIJSKI SVETILNIKI - - -
2321,000-2322,000 MHz NBFM SIMPLEKS, NBFM REPETITORJI 50 50 50 18.
2322,000-2400,000 MHz VSI NAÈINI DELA 300 100 50 11. 18.
2400,000-2450,000 MHz AMATERSKE SATELITSKE ZVEZE 50 50 50 11. 18.
3,4 GHz 3400-3402 MHz OZKOPASOVNI NAÈINI DELA 50 50 50 11. 18.
3402-3410 MHz VSI NAÈINI DELA 50 50 50 11. 18.
5,6 GHz 5650,000-5668,000 MHz AMATERSKE SATELITSKE ZVEZE 
(navzgornja povezava, "up-link")

50

50

50

11. 18.
5668,000-5670,000 MHz AMATERSKE SATELITSKE ZVEZE 
("up-link"), OZKOPASOVNI NAÈINI DELA

50

50

50

11. 18.
5670,000-5700,000 MHz DIGITALNE KOMUNIKACIJE 300 100 50 18.
5700,000-5720,000 MHz ATV 300 100 50 18.
5720,000-5760,000 MHz VSI NAÈINI DELA 300 100 50 11. 18.
5760,000-5762,000 MHz OZKOPASOVNI NAÈINI DELA 300 100 50 11. 18.
5762,000-5790,000 MHz VSI NAÈINI DELA 300 100 50 11. 18.
5790,000-5850,000 MHz AMATERSKE SATELITSKE ZVEZE 
(navzdolnja povezava, "down-link")

-

-

-
10 GHz 10,000-10,150 GHz DIGITALNE KOMUNIKACIJE 300 100 50 18.
10,150-10,250 GHz VSI NAÈINI DELA 300 100 50 11. 18.
10,250-10,350 GHz DIGITALNE KOMUNIKACIJE 300 100 50 18.
10,350-10,368 GHz VSI NAÈINI DELA 300 100 50 11. 18.
10,368-10,370 GHz OZKOPASOVNI NAÈINI DELA 300 100 50 11. 18.
10,370-10,450 GHz VSI NAÈINI DELA 300 100 50 11. 18.
10,450-10,500 GHz AMATERSKE SATELITSKE ZVEZE,
VSI NAÈINI DELA

50

50

50

11. 18.
24 GHz 24,000-24,048 GHz AMATERSKE SATELITSKE ZVEZE 50 50 50 11. 18.
24,048-24,050 GHz OZKOPASOVNI NAÈINI DELA 300 100 50 11. 18.
24,050-24,250 GHz VSI NAÈINI DELA 300 100 50 11. 18.
47 GHz 47,000-47,200 GHz  VSI NAÈINI DELA 300 100 50 11. 18.
75 GHz 75,500-81,000 GHz  VSI NAÈINI DELA 300 100 50 11. 18.
120 GHz 119,980-120,020 GHz VSI NAÈINI DELA 300 100 50 11. 18.
142 GHz 142,000-149,000 GHz  VSI NAÈINI DELA 300 100 50 11. 18.
241 GHz 241,000-250,000 GHz  VSI NAÈINI DELA 300 100 50 11. 18.

Opombe:

 1. Skladno s priporoèilom CEPT/ERC 62-01 E je maksimalna moè omejena na 1 W efektivne sevane moèi.

 2. Na temu segmentu frekvenènega pasu imajo prednost interkontinentalne (DX) radijske zveze.

 3. Priporoèen segment frekvenènega pasu za CW-tekmovanja.

 4. Priporoèen segment frekvenènega pasu za PHONE - tekmovanja.

 5. Na frekvenènih pasovih 10 MHz, 18 MHz in 24 MHz niso dovoljene radijske zveze v radioamaterskih tekmovanjih.

 6. Frekvence 14230 kHz, 21340 kHz in 28680 kHz so klicne frekvence za SSTV in FAX naèin dela. Po vzpostavitvi zveze se je treba umakniti na neko drugo frekvenco znotraj PHONE segmenta frekvenènega pasu.

 7. Za eksperimente z NBFM PACKET naèinom dela so priporoèene frekvence vsakih 10 kHz v frekvenènem segmentu 29210 - 29290 kHz s frekvenènim razmahom +/- 2,5 kHz in maksimalno modulacijsko frekvenco 2,5 kHz.

 8. Vhodne frekvence repetitorjev so v segmentu 145,000 - 145,1875 MHz s kanalskim razmikom 12,5 kHz. Tehniène karakteristike amaterskih radijskih postaj s kanalskim razmikom 25 kHz je treba uskladiti do 1. januarja 2000.

 9. Simpleksne frekvence so v segmentu 145,200 - 145,5875 MHz s kanalskim razmikom 12,5 kHz. Tehniène karakteristike amaterskih radijskih postaj s kanalskim razmikom 25 kHz je treba uskladiti do 1. januarja 2000.

 10. Izhodne frekvence repetitorjev so v segmentu 145,600 - 145,7875 MHz s kanalskim razmikom 12,5 kHz. Tehniène karakteristike amaterskih radijskih postaj s kanalskim razmikom 25 kHz je treba uskladiti do 1. januarja 2000.

 11. Amaterski operaterji III. razreda ne smejo uporabljati naèina dela CW.

 12. Vhodne frekvence repetitorjev so v segmentu 433,000 - 433,375 MHz s kanalskim razmikom 12,5 kHz. Tehniène karakteristike amaterskih radijskih postaj s kanalskim razmikom 25 kHz je treba uskladiti do 1. januarja 2000.

 13. Simpleksne frekvence so v segmentu 433,400 - 433,575 MHz s kanalskim razmikom 12,5 kHz. Tehniène karakteristike amaterskih radijskih postaj s kanalskim razmikom 25 kHz je treba uskladiti do 1. januarja 2000.

 14. Izhodne frekvence repetitorjev so v segmentu 434,600 - 434,975 MHz s kanalskim razmikom 12,5 kHz. Tehniène karakteristike amaterskih radijskih postaj s kanalskim razmikom 25 kHz je treba uskladiti do 1. januarja 2000.

 15. Vhodne frekvence repetitorjev so v segmentu 1291,000 - 1291,475 MHz s kanalskim razmikom 25 kHz.

 16. Izhodne frekvence repetitorjev so v segmentu 1297,000 - 1297,475 MHz s kanalskim razmikom 25 kHz.

 17. Simpleksne frekvence so v segmentu 1297,500 - 1297,975 MHz s kanalskim razmikom 25 kHz.

 18. Moè oddajnika je treba omejiti tako, da v obmoèju, v katerega imajo dostop ljudje, popreèna vrednost gostote pretoka moèi elektromagnetnega sevanja ne presega vrednosti 10 W/m2.

7. èlen
(amaterske radijske postaje-repetitorji)


Amaterske radijske postaje-repetitorji smejo delovati na doloèenih frekvencah znotraj segmentov amaterskih frekvenènih pasov 50 MHz, 144 MHz, 432 MHz, 1,2 GHz, 2,3 GHz in vi¹jih amaterskih frekvenènih pasovih:

TABELA ©T. 3
Amaterski
frekvenèni pas
Vhodne frekvence Izhodne frekvence Opomba
50 MHz 50,210-51,390 MHz,
kanalski razmik 20 kHz
51,810-51,990 MHz,
kanalski razmik 20kHz
144 MHz 145,000-145,1875 MHz,
kanalski razmik 12,5 kHz
145,600-145,7875 MHz,
kanalski razmik 12,5 kHz
432 MHz 433,000-433,375 MHz,
kanalski razmik 12,5 kHz
434,600-434,975 MHz, 
kanalski razmik 12,5 kHz
1,2 GHz 1291,000-1291,475 MHz, 
kanalski razmik 25 kHz
1297,000-1297,475 MHz, 
kanalski razmik 25 kHz
2,3 GHz in vi¹ji pasovi niso doloèene niso doloèene 1.

Opomba:

1. Pri postavitvi amaterskih radijskih postaj-repetitorjev za delovanje v amaterskih frekvenènih pasovih 2,3 GHz in vi¹jih je treba tehniène karakteristike prilagajati standardom in priporoèilom za tovrstne radijske postaje.

 Efektivna sevana moè za amaterske radijske postaje-repetitorje ne sme biti veèja od 15 W.

8. èlen
(amaterske radijske postaje-radijski svetilniki)


Amaterske radijske postaje-radijski svetilniki smejo delovati na doloèenih frekvencah znotraj segmentov amaterskih frekvenènih pasov 14 MHz, 18 MHz, 21 MHz, 24 MHz, 28 MHz, 40 MHz, 50 MHz, 70 MHz, 144 MHz, 432 MHz, 1,2 GHz, 2,3 GHz in v vi¹jih amaterskih frekvenènih pasovih:

TABELA ©T. 4
Amaterski
frekvenèni pas
Segment amaterskega
frekvenènega pasu
Opomba
14 MHz 14099-14101 kHz
18 MHz 18109-18111 kHz
21 MHz 21149-21151 kHz
24 MHz 24929-24931 kHz
28 MHz 28190-28225 kHz
40 MHz 40,66-40,7 MHz 1.
50 MHz 50,020-50,080 MHz
70 MHz 70,000-70,150 MHz
144 MHz 144,400-144,490 MHz
432 MHz 432,800-432,990 MHz
1,2 GHz 1296,800-1296,9875 MHz
2,3 GHz 2320,800-2321,000 MHz
vi¹ji pasovi ni doloèen

Opomba:

1. V amaterskem frekvenènem pasu 40 MHz je dovoljena samo ozkopasovna FSK-oddaja v mednarodnem Morse-jevem kodu. Efektivna sevana moè oddajnika je omejena na najveè 10 dBW.

 Efektivna sevana moè oddajnika ne sme biti veèja od:

- 50 W za amaterske radijske postaje-radijske svetilnike, ki so postavljeni na podlagi koordiniranih mednarodnih naèrtov;

 - 10 W za amaterske radijske postaje-radijske svetilnike, ki so postavljeni na podlagi koordiniranih nacionalnih naèrtov.

9. èlen
(amaterske radijske postaje za radiogoniometriranje)


Amaterske radijske postaje za radiogoniometriranje smejo delovati v amaterskih frekvenènih pasovih skladno z mednarodno usklajenimi pravili za tekmovanja v amaterskem radiogoniometriranju.

 Efektivna sevana moè oddajnikov ne sme biti veèja od:

- 5 W za amaterske radijske postaje za radiogoniometriranje, ki delujejo v amaterskih frekvenènih pasovih <30 MHz;

 - 10 W za amaterske radijske postaje za radiogoniometriranje, ki delujejo v amaterskih frekvenènih pasovih >30 MHz.

10. èlen
(stabilnost oddajnih frekvenc )


Oddajne frekvence amaterskih radijskih postaj morajo biti toliko stabilne, kolikor to omogoèa stopnja tehniènega razvoja za tak¹ne vrste radijskih postaj.

11. èlen
(nivoji moèi stranskih oddaj )


Nivoji moèi stranskih oddaj amaterskih radijskih postaj morajo biti vzdr¾evani na najmanj¹i vrednosti, ki jo omogoèa stopnja tehniènega razvoja za tak¹ne vrste radijskih postaj.
Povpreèna moè vsake stranske komponente, s katero oddajnik napaja antenski vod, mora biti:

1. za amaterske radijske postaje, ki delujejo v frekvenènih obmoèjih pod 30 MHz:
- najmanj 40 dB pod srednjo moèjo - za oddajnike s srednjo moèjo do 500 W;
- manj¹a ali enaka 50 mW - za oddajnike s srednjo moèjo nad 500 W.

 2. za amaterske radijske postaje, ki delujejo v frekvenènih obmoèjih med 30 MHz in 960 MHz:
- najmanj 40 dB pod srednjo moèjo - za oddajnike s srednjo moèjo, manj¹o od 0,25 W;
- manj¹a ali enaka 25 uW - za oddajnike s srednjo moèjo med 0,25 W in 25 W;
- najmanj 60 dB pod srednjo moèjo - za oddajnike s srednjo moèjo nad 25 W.

 3. za amaterske radijske postaje, ki delujejo v frekvenènih obmoèjih med 960 MHz in 17,7 GHz:
- manj¹a ali enaka 100 uW - za oddajnike s srednjo moèjo, manj¹o od 10 W;
- najmanj 50 dB pod srednjo moèjo - za oddajnike s srednjo moèjo, veèjo od 10 W.

12. èlen
(pasovne ¹irine oddaj)


Pasovne ¹irine oddaj amaterskih radijskih postaj je treba vzdr¾evati na najmanj¹ih vrednostih, ki jih omogoèa stopnja tehniènega razvoja za tak¹ne vrste radijskih postaj.

13. èlen
(tehnièni ukrepi za zagotavljanje elektromagnetne zdru¾ljivosti)


Imetnik radijskega dovoljenja za uporabo amaterske radijske postaje mora skladno z veljavnimi predpisi izvesti potrebne tehniène ukrepe za zagotavljanje elektromagnetne zdru¾ljivosti (EMC).

 Zaradi zmanj¹anja mo¾nosti nastanka ¹kodljivih motenj je treba opravljati preizkuse, nastavitve in meritve na oddajniku amaterske radijske postaje, ki je umetno obremenjena in ne seva.

14. èlen
(lokacije amaterskih radijskih postaj)


Amaterske radijske postaje se uporabljajo na fiksnih lokacijah, med gibanjem ali na toèkah, ki niso vnaprej doloèene.

15. èlen
(èas delovanja amaterskih radijskih postaj)


Amaterske radijske postaje delujejo obèasno v ¹tiriindvajsetih urah (èas delovanja: HX).

IV. IDENTIFIKACIJA IN UPORABA SLOGOV IN POSTOPKOV V AMATERSKEM RADIJSKEM PROMETU

16. èlen
(identifikacija oddaj)


Vse oddaje amaterskih radijskih postaj se morajo identificirati s klicnimi znaki.

 Ne glede na prvi odstavek tega èlena ni obvezno identificiranje oddaj s klicnimi znaki amaterskih radijskih postaj za radiogoniometriranje, amaterskih radijskih postaj-repetitorjev za akcije in prireditve ter amaterskih radijskih postaj pri tehniènih raziskavah v amaterskih vesoljskih radijskih zvezah.

 Klicni znak mora biti oddan vedno v celoti. Klicni znak se obvezno oddaja na zaèetku in na koncu vsake amaterske radijske zveze. Med dalj¹imi amaterskimi radijskimi zvezami se mora klicni znak oddati obèasno v kraj¹ih èasovnih intervalih. Klicni znak se mora oddati tudi ob vsaki spremembi oddajne frekvence.

 Amaterska radijska postaja-repetitor se mora identificirati obèasno z oddajo klicnega znaka v mednarodnem Morse-jevem kodu s hitrostjo pribli¾no 50 znakov na minuto ali na drug ustrezen naèin (z govornim, digitalnim, optiènim ali drugim naèinom oddaje klicnega znaka, odvisno od vrste in namena amaterske radijske postaje-repetitorja). Identifikacija je lahko pro¾ena samodejno ali pa iz radijske postaje, ki repetitor uporablja.

17. èlen
(èrkovanje)


Kadar se klicni znak izgovarja (v radiotelefoniji), se lahko èrke klicnega znaka izgovarjajo kot besede, katerih zaèetne èrke so enake èrkam klicnega znaka (èrkovanje).

 Za èrkovanje se uporablja slovenska ali mednarodna tablica èrkovanja:

1. Slovenska tablica èrkovanja
 
ANKARAN  ORMO®
BLED  PIRAN
CELJE  RAVNE
È  ÈATE®  SOÈA
DRAVA  ©  ©MARJE
EVROPA  TRIGLAV
FALA  UNEC
GORICA  VELENJE
HRASTNIK  ZALOG
IZOLA  ®  ®ALEC
JADRAN  QUEEN
KAMNIK  DVOJNI V
LJUBLJANA  IKS
MARIBOR  IPSILON
NANOS 

2. Mednarodna tablica èrkovanja
 
ALPHA  NOVEMBER
BRAVO  OSCAR
CHARLIE  PAPA
DELTA  QUEBEC
ECHO  ROMEO
FOXTROT  SIERRA
GOLF  TANGO
HOTEL  UNIFORM
INDIA  VICTOR
JULIET  WHISKEY
KILO  X-RAY
LIMA  YANKEE
MIKE  ZULU

18. èlen
(klicni znaki amaterskih radijskih postaj)


Klicni znaki, s katerimi se identificirajo oddaje amaterskih radijskih postaj, so sestavljeni iz naslednjih delov:

1. iz èrke in ¹tevilke;
2. iz ¹tevilke (0,1,2,....9);
3. iz ene, dveh ali treh èrk.

 Del klicnega znaka iz prve toèke prej¹njega odstavka je sestavljen iz èrke S in ¹tevilke 5 (S5), kar je mednarodno predpisana oznaka za identifikacijo oddaj radijskih postaj iz Republike Slovenije.

Del klicnega znaka iz tretje toèke prvega odstavka tega èlena je sestavljen iz 26. èrk latinice, skladno z doloèili Pravilnika o radiokomunikacijah ITU (ITU-RR), pri èemer se ne smejo uporabljati kombinacije èrk, ki bi zaradi podobnosti s signali za nesreèo, nevarnost, alarm ali nujnost utegnile povzroèiti zmedo.

 Klicni znaki amaterskih radijskih postaj se doloèijo iz zaporedij klicnih znakov S51A-S50ZZZ na naslednji naèin:

TABELA ©T. 5
 
Zaporedje klicnih znakov Nosilci identifikacije oddaj amaterskih radijskih postaj 
S51A - S50Z amaterski operaterji I. razreda, radioamaterska dru¹tva in radioamaterska organizacija 
S51AA - S50ZZ amaterski operaterji I. razreda
S51AAA - S53ZZZ radioamaterska dru¹tva in radioamaterska organizacija 
S54AAA - S54ZZZ amaterski operaterji III. razreda
S55AAA - S55RZZ radioamaterska organizacija za amaterske radijske postaje-repetitorje, amaterske radijske postaje-radijske svetilnike in amaterske radijske postaje za posebne tehnike prenosa
S55SAA - S55SZZ radioamaterska organizacija za amaterske radijske postaje-repetitorje, ki delujejo v amaterskem frekvenènem pasu 1,2 GHz
S55TAA - S55TZZ radioamaterska organizacija za amaterske radijske postaje-repetitorje, amaterske radijske postaje-radijske svetilnike in amaterske radijske postaje za posebne tehnike prenosa
S55UAA - S55UZZ radioamaterska organizacija za amaterske radijske postaje-repetitorje, ki delujejo v amaterskem frekvenènem pasu 432 MHz
S55VAA - S55VZZ radioamaterska organizacija za amaterske radijske postaje-repetitorje, ki delujejo v amaterskem frekvenènem pasu 144 MHz
S55WAA - S55XZZ radioamaterska organizacija za amaterske radijske postaje-repetitorje, amaterske radijske postaje-radijske svetilnike in amaterske radijske postaje za posebne tehnike prenosa
S55YAA - S55YZZ radioamaterska organizacija za amaterske radijske postaje za posebne tehnike prenosa v radioamaterskem raèunalni¹kem omre¾ju
S55ZAA - S55ZZZ radioamaterska organizacija za amaterske radijske postaje-radijske svetilnike
S56AAA - S56ZZZ amaterski operaterji III. razreda
S57AAA - S58ZZZ amaterski operaterji II. razreda 
S59AAA - S50ZZZ radioamaterska dru¹tva in radioamaterska organizacija 

Oddaja amaterske radijske postaje na slovenski ladji, ki je izven obalnega morja Republike Slovenije, se mora identificirati s svojim klicnim znakom, kateremu se doda pripona, sestavljena iz ulomkove èrte (/) in èrk "MM".

19. èlen
(klicni znaki tujih radioamaterjev na zaèasnem obisku v Republiki Sloveniji)


Klicni znaki, s katerimi se identificirajo oddaje amaterskih radijskih postaj, ki jih uporabljajo tuji radioamaterji na zaèasnem obisku v Republiki Sloveniji skladno z dokumentom CEPT, T/R 61-01, so sestavljeni iz èrke S in ¹tevilke 5 (S5), ulomkove èrte (/), ki se èrkuje kot "stroke", klicnega znaka, ki ga radioamater uporablja v svoji dr¾avi, ulomkove èrte(/), ki se èrkuje kot "stroke", in èrke M ali P, ki se èrkujeta kot "mobile" oziroma "portable".

 Doloèila prej¹njega odstavka tega èlena se smiselno uporabljajo pri izdaji dovoljenja za uporabo amaterske radijske postaje tujim radioamaterjem na zaèasnem obisku v Republiki Sloveniji, ki jih ne obravnava prvi odstavek tega èlena.

20. èlen
(vsebina amaterskih radijskih zvez)


V amaterskih radijskih zvezah se mora uporabljati odprto besedilo. Mednarodne kratice, radioamaterske kratice, mednarodni signali in kodi veljajo za odprto besedilo.

 Vsebina amaterskih radijskih zvez je omejena na sporoèila tehniène narave, ki se nana¹ajo na raziskave in preizkuse, na sporoèila, ki so povezana z radioamatersko in satelitsko radioamatersko dejavnostjo ter na kraj¹a osebna sporoèila, ki niso vezana na kakr¹nokoli poslovno ali pridobitno dejavnost.

 Omejitve iz drugega odstavka tega èlena ne veljajo, èe amaterska radijska postaja sodeluje v amaterskih radijskih zvezah ob nesreèah in nevarnostih ter amaterskih radijskih zvezah za druge osebe.

21. èlen
(dnevnik amaterske radijske postaje)


Podatke o amaterskih radijskih zvezah se mora vpisovati v dnevnik amaterske radijske postaje, ki ga je treba voditi tako, da je zagotovljena trajnost zapisa.

 V dnevnik amaterske radijske postaje se obvezno vpi¹ejo naslednji podatki:

- dan, mesec in leto vzpostavljene amaterske radijske zveze,
- èas zaèetka amaterske radijske zveze,
- klicni znak korespondenène amaterske radijske postaje,
- naziv uporabljenega amaterskega frekvenènega pasu,
- vrsta oddaje.

 Poleg podatkov iz prej¹njega odstavka tega èlena se v dnevnik lahko vpi¹ejo tudi podatki o lokaciji korespondenène amaterske radijske postaje, poroèilo o kakovosti signalov, ime operaterja na korespondenèni postaji, vrsta in jakost motenj in drugo.

 Dnevnik amaterske radijske postaje je treba hraniti najmanj tri leta po zadnjem vpisu.

V. KONÈNE DOLOÈBE

22. èlen
(izpiti za amaterske operaterje)


Izpiti za amaterske operaterje se opravljajo v radioamaterski organizaciji v skladu s Pravilnikom o izpitih za amaterske operaterje, objavljenim v Glasilu Zveze radioamaterjev Slovenije, ¹t. 2, april 1997, usklajenim z dokumentom CEPT, T/R 61-02 (HAREC).

 Tujim radioamaterjem se skladno z dokumentom CEPT, T/R 61-02 (HAREC), prizna izpit za amaterskega operaterja ustreznega razreda:

- I. razred, èe ima radioamater sprièevalo o opravljenem izpitu HAREC stopnje A,
- III. razred, èe ima radioamater sprièevalo o opravljenem izpitu HAREC stopnje B.

 Tujim radioamaterjem, ki jih ne obravnava drugi odstavek tega èlena, se v tujini opravljeni izpit za amaterskega operaterja prizna na vzajemni podlagi (reciprociteta) in skladno s stopnjo sprièevala o izpitu.

23. èlen
(predpis, ki se preneha uporabljati)


Z dnem, ko zaène veljati ta pravilnik, se preneha uporabljati Pravilnik o vrstah amaterskih radijskih postaj in tehniènih pogojih za njihovo uporabo (Uradni list RS, ¹t. 49/92).

24. èlen
(zaèetek veljavnosti pravilnika)


Ta pravilnik zaène veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

©tevilka: 2660-06/98
Ljubljana, dne 19. maja 1998
 

Mag. Anton Bergauer, l.r.
Minister
za promet in zveze

Pravilnik o vrstah amaterskih radijskih postaj in tehniènih pogojih za njihovo uporabo je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije ¹tevilka 41/98, 29. maja 1998, in zaène veljati 13. junija 1998 .